_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Novinky / Certifikovaný, nebo necertifikovaný nástroj?

Certifikovaný, nebo necertifikovaný nástroj?

S účinností nového zákona o zadávání veřejných zakázek se rozproudila debata o certifikaci elektronických nástrojů.

Nový zákon v § 213, odst. 4 říká: „Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného právního předpisu.


Kde je problém?


Ke dni 14. 10. 2016 neexistuje v České republice akreditovaný subjekt, který by vydával certifikáty shody. V době platnosti předchozího zákona (do 30. 9. 2016) byla jedním z těchto subjektů firma Relsie spol. s r.o.. Dle našich informací si vyřizuje akreditaci i pro nový zákon.


Jak tato situace nastala?


Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pozdě vyhlášku č. 260/2016 Sb., upravující požadavky na elektronické nástroje a jejich certifikaci. Tato vyhláška byla vydána 8. 8. 2016, což bohužel neposkytlo dostatek času pro akreditaci certifikačního orgánu.


Co s tím mohou dělat zadavatelé?


Zadavatelé, dle platného znění zákona, musí prokázat shodu se zákonem „jiným způsobem“. MMR na svém webu píše: „Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem (např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.


Řešení QCM


QCM si je vědomo problematického stavu a rozhodlo se maximálně zvýšit právní jistotu zadavatelů, kteří používají některý z QCM nástrojů. Na konci září byly úspěšně certifikovány nástroje E-ZAK a PVU včetně prostředí, ve kterých systémy běží. Certifikát vydala doposud neakreditovaná certifikační agentura Relsie. Jsme si vědomi, že tyto certifikáty jsou vydány dosud neakreditovanou agenturou, nicméně je lze použít právě k prokázání shody „jiným způsobem“ dle metodiky MMR. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem poskytujeme tu nejvyšší právní jistotu, která je na začátku října 2016 v ČR ohledně certifikace elektronických nástrojů dostupná.


Stanovisko MMR


S údivem studujeme prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém se přiznává, že opravdu existuje stav, kdy se v ČR nedají certifikovat elektronické nástroje v souladu se zákonem a zmiňuje „zavádějící informace“ ohledně certifikace. Rovněž zmiňuje, že „není potřeba využívat jen certifikovaný elektronický nástroj“.  To, jak pak zadavatel prokáže shodu se zákonem, však v prohlášení hledáme marně.


Stanovisko QCM


Chápeme, že MMR (v oblasti elektronizace veřejných zakázek) minimálně poslední rok žije svým projektem NEN. Rozumíme, že je trápí, že 82 zadavatelů, kteří pracují na NENu, pracuje nyní na necertifikovaném nástroji. Ale je zde bezmála 16 000 ostatních zadavatelů, které zcela jistě nezajímají vnitřní problémy MMR a kteří potřebují zadávat a následně prokazovat shodu se zákonem. Těmto zadavatelům bohužel žádné řešení MMR nenabízí.


Místo toho, aby MMR ocenilo, že je zde někdo, kdo se snaží zmírnit dopady současné situace a vyšlo mu (alespoň metodickou podporou) vstříc, tak zpochybňuje celý certifikační proces.


Závěr


Tato „kauza“ nás vede k několika závěrům/poznatkům:

  • MMR se stále na problematiku elektronizace VZ dívá optikou svého projektu NEN. Nezajímají je problémy běžných zadavatelů, největší problém pro MMR  je nefungující NEN.
  • Privátní řešení je flexibilnější. Zatímco MMR argumentuje, proč něco nejde udělat – certifikovat, tak QCM i někteří další poskytovatelé privátních nástrojů nabídli zadavatelům alternativu, která řeší jejich problém s prokazování shody.
  • Nápad na povinné používání NENu je zcestný. Pokud by platil nyní, tak nikdo v ČR by první říjnový týden nemohl zadávat zakázky (odstávka NENu) a několik dalších týdnů/měsíců by zadavatelé řešili, jak prokáží shodu se zákonem.