_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Posuzování a hodnocení nabídek

Posuzování a hodnocení nabídek

Hodnotící komise posuzuje a hodnotí nabídky na jednání hodnotící komise. Jednání hodnotící komise nejsou veřejně přístupná, přičemž počet jednání hodnotící komise není omezen.

Podpora hodnotící komise v E-ZAKu

 • Umožňuje zadavateli definovat podmínky hodnocení nabídek (hodnotící kritéria): nejnižší nabídková cena, ekonomická výhodnost nabídky
 • V případě hodnocení dle ekonomické výhodnosti umožňuje definování dílčích hodnotících kritérií: cenová, číselná a škálová kritéria
 • Jsou podporovány varianty nabídek a cenové položky
 • Výpočet pořadí nabídek dle zadaných hodnot kritérií

Postup Hodnotící komise obecně

První jednání hodnotící komise svolává veřejný zadavatel. Každý člen hodnotící komise musí být na její první jednání pozván nejméně 7 dnů předem. V případě, že se člen jednání hodnotící komise nebude účastnit, je povinen tuto skutečnost veřejnému zadavateli oznámit a veřejný zadavatel pozve na první jednání hodnotící komise náhradníka za takového člena hodnotící komise.

Na počátku prvního jednání musí hodnotící komise, resp. každý člen nebo náhradník za člena hodnotící komise, který se účastní prvního jednání hodnotící komise místo řádného člena, učinit písemně prohlášení veřejnému zadavateli o své nepodjatosti k veřejné zakázce nebo k uchazečům, a to poté, co se seznámí s obsahem seznamu nabídek nebo poté, co sdělil veřejný zadavatel členovi hodnotící komise nebo jeho náhradníkovi před prvním jednáním hodnotící komise identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena nebo náhradníka hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. Na prvním jednání hodnotící komise volí hodnotící komise ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Protokol o jednání Komise

O každém jednotlivém jednání hodnotící komise se sepisuje protokol o jednání. Protokol o jednání obsahuje

 • identifikaci veřejné zakázky
 • datum a místo jednání hodnotící komise
 • jména a příjmení přítomných členů nebo náhradníků hodnotící komise
 • co bylo předmětem jednání hodnotící komise
 • na čem se hodnotící komise usnesla, včetně případně odlišného názoru člena nebo náhradníka hodnotící komise, a to s odůvodněním
 • podpisy všech členů a náhradníků hodnotící komise, kteří byli přítomni na jednání

Jak hodnotící komise posuzuje kvalifikaci a nabídky?

Posouzení prokázání splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky provádí hodnotící komise či zvláštní komise pouze tehdy, pokud tak stanoví veřejný zadavatel; v opačném případě provádí posouzení kvalifikace veřejný zadavatel. Posouzení prokázání splnění kvalifikace by mělo předcházet posouzení nabídek, může však být provedeno i v rámci jednoho jednání. 

Hodnotící komise na svém jednání posuzuje nabídky z hlediska splnění požadavků:

 • stanovených platnými právními předpisy
 • zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách

V případě, že hodnotící komise posoudí, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem, nabídku uchazeče vyřadí (obdobně jako v případě komise pro otevírání obálek s nabídkami).

Co s nejasnými nabídkami?

Při posuzování nabídky mohou nastat situace:

 • nabídka bude posouzena jako souladná se zákonem a zadávacími podmínkami a může tedy být hodnocena,
 • nabídka nebude posouzena jako souladná se zákonem nebo zadávacími podmínkami (viz rozsah posuzovaných aspektů zde) a hodnotící komise takovou nabídku vyřadí,
 • nabídka bude obsahovat určité nejasnosti, vzhledem ke kterým nebude hodnotící komisi zřejmé, zda je nabídka uchazeče souladná se zákonem a zadávacími podmínkami či nikoliv a zda může tedy být hodnocena.

V případě, že nabídka obsahuje určité nejasnosti, může hodnotící komise (nikoliv veřejný zadavatel) požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky; učinění žádosti není povinností hodnotící komise, odpovědnost za řádné zpracování nabídky nese uchazeč.

Hodnotící komise může po písemném vysvětlení (zdůvodnění) nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. 

Zdroj: Portál VZ