_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami

Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla uvedena již v zadávacích podmínkách, musí zadavatel písemně vyrozumět dodavatele, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci či podali nabídky o termínu otevírání obálek.

Stanovení termínu pro otevírání obálek

Zadavatel vyrozumění o termínu musí učinit nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek. Otevírání obálek se musí konat nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek obecně

Zadavatel předá před zahájením činnosti komise pro otevírání obálek s nabídkami komisi podané nabídky a seznam podaných nabídek. Komise pro otevírání obálek s nabídkami provádí kontrolu obálek a kontrolu úplnosti podaných nabídek. Pokud byly některé nabídky podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise tyto nabídky neotevírá a informuje o této skutečnosti zadavatele. Zadavatel je povinen bezodkladně vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pozdě podaná nabídka se uchazeči nevrací a zadavatel ji archivuje.

V době určené pro otevírání obálek provede komise otevírání obálek s nabídkami, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek. Před tímto termínem nesmí být nabídky otevřeny, nejedná-li se o nabídky podané elektronickými prostředky. Nabídky podané elektronickými prostředky (elektronicky) "otevírá" (tedy zpřístupňuje její obsah) komise kdykoliv v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do termínu otevírání obálek.

Výhoda el.podání prostřednictvím E-ZAKu

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může zadavatel přistoupit k otevírání "obálek" s elektronickými nabídkami. V souladu s požadavky zákona je zde vyžadována součinnost nejméně dvou oprávněných osob, které musí udělit souhlas s otevřením každé nabídky a tento souhlas elektronicky podepsat. Otevřenou nabídku pak již mohou prohlížet i další oprávněné osoby za zadavatele a provést kontrolu její úplnosti.

Obdobným způsobem E-ZAK umožňuje příjem elektronických žádostí o účast v rámci užšího řízení, soutěžního dialogu a jednacího řízení s uveřejněním.

Protokol o otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jiné údaje z nabídek uchazečů není povinna sdělovat (není tedy povinna sdělovat ani výši nabídkové ceny). Nesplňuje-li nabídka požadavky na úplnost, je komise povinna nabídku vyřadit. O otevírání obálek sepíše komise bezodkladně po provedené kontrole úplnosti protokol o otevírání obálek (a to jak podaných v listinné podobě, tak i elektronickými prostředky, protokol o otevírání obálek. Podepsaný protokol o otevírání obálek se přikládá k seznamu podaných nabídek.