_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému / Elektronizace veřejných zakázek / Sestavení hodnotící komise

Sestavení hodnotící komise

Nabídky, které nebyly komisí pro otevírání obálek vyřazeny, předá zadavatel k jejich posouzení a hodnocení hodnotící komisi. To vše v případe, že nabídky byly posouzeny jako souladné se zákonem a s požadavky zadavatele

Hodnotící komise

Hodnotící komisi ustanovuje veřejný zadavatel, a to obvykle písemně a před uplynutím lhůty pro podání nabídek, vždy však nejpozději před zahájením posuzování nabídek. Sektorový zadavatel nemá povinnost hodnotící komisi ustanovit a může sám provádět posouzení a hodnocení nabídek v plném rozsahu.

Hodnotící komise musí splňovat následující požadavky:

  • musí mít alespoň 5 členů, nejde-li o níže uvedené výjimky s požadavkem na větší počet členů
  • je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;
  • členem hodnotící komise musí být vždy alespoň jeden zástupce veřejného zadavatele
  • za každého člena hodnotící komise musí být veřejným zadavatelem jmenován náhradník, a to tak, že za každého jednotlivého člena hodnotící komise je určen jeden konkrétní náhradník; je-li jednání hodnotící komise přítomen za člena jeho náhradník, pohlíží se na náhradníka jako na člena komise a náhradník má tedy veškerá práva a povinnosti jako člen této komise
  • členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce nebo k uchazečům podjatí (tz. že se zejména nesmí podílet na přípravě nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr)
  • členové hodnotící komise i jejich náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s účastí v komisi; tuto povinnost mají členové i náhradníci nejen po celou dobu zadávacího řízení, ale i po jeho skončení.

U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem - nebo , u kterých výše přesáhne 200 mil. Kč, musí mít hodnotící komise nejméně 7 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

U veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem - nebo , u kterých výše přesáhne 500 mil. Kč, musí mít hodnotící komise nejméně 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

(Zdroj: Portál VZ)