_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / Slovník

API

Application Programming Interface

CPV

Common Procurement Vocabulary - číselník EU pro jednotnou identifikaci předmětu VZ.

DNS

Dynamický nákupní systém ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Dynamický nákupní systém

Jedná se o moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce.

Elektronický nástroj

se dle zákona č. 134/2016 Sb. rozumí technické zařízení nebo programové vybavení, které je spojeno se sítí a umožňuje jejím prostřednictvím provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona.

ISVZ US

Informační systém veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém.

JŘBU

Jednací řízení bez uveřejnění

JŘSU

Jednací řízení s uveřejněním.

Kód NUTS

Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice pro potřeby statistického úřadu a Eurostatu.

Otevřené řízení

Profil

viz heslo Profil zadavatele

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§17 písm. x) zákona o veřejných zakázkách z. č. 137/2006 Sb., po novele provedenou z. č. 55/2012 Sb.

SaaS

Software as a service - způsob provozu aplikace.

TED

Tenders electronic daily - elektronický informační systém

Vhodné uveřejnění

Vhodné uveřejnění je definováno zákonem o veřejných zakázkách v §38 jako uveřejnění písemné výzvy veřejného zadavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a to vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na Profilu zadavatele.

VZ

Veřejná zakázka ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

VZMR

Veřejná zakázka malého rozsahu

ZPŘ

Zjednodušené podlimitní řízení

ZVZ

Zákon o veřejných zakázkách.