_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Domů / O systému

Legislativa

Oblast elektronizace zadávání veřejných zakázek je pečlivě ošetřena jak legislativou Evropské unie, tak i právním řádem České republiky. Zde jsou vyjmenovány nejdůležitější normy, vztahující se k této oblasti veřejné správy.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Směrnice EU o veřejných zakázkách

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Strategické dokumenty k elektronizaci veřejných zakázek

  • Byl rovněž vypracován Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010, který přijala vláda ČR dne 10. května 2006 jako usnesení č. 500.
  • Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 byla přijata na základě usnesení vlády ČR z 5. ledna 2011 č. 5.

Nástroj E-ZAK v souladu s platnou legislativou

Při vývoji elektronického nástroje E-ZAK klademe bezpodmínečný důraz na soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek a požadavky vyhlášky č. 260/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Vývoj je kontinuální a probíhá již od roku 2006 za metodické spolupráce s předními odborníky na problematiku veřejných zakázek s cílem usnadnit zadavatelům jejich počínání v této oblasti.

E-ZAK byl v září 2016 jako jeden z prvních z elektronických nástrojů certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb.