_THEME_SKIP_TO_CONTENT _THEME_SKIP_TO_NAVIGATION

EZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek

Výběr dodavatele

Po posouzení kvalifikace a podaných nabídek a po jejich hodnocení rozhodne zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, tedy dodavatele. Zadavatel se může lišit v rozhodnutí od doporučení hodnotící komise, je však povinen odchylky řádně odůvodnit. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne zadavatel i tehdy, pokud hodnocení nebylo provedeno z toho důvodu, že by měla být hodnocena pouze jediná nabídka.

Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako

  1. ekonomicky nejvýhodnější nebo
  2. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Do 5 pracovních dnů po učiněném rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které obsahuje alespoň níže uvedené údaje.

Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky provede zadavatel v soulady s pravidly komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Aby byl zadavatel schopen stanovit počátek a konec běhu lhůty pro podání námitek, je třeba provést doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky prokazatelným způsobem (například formou doporučeného dopisu na dodejku či osobním doručením proti potvrzení převzetí).

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nemusí obsahovat podrobný popis a odůvodnění hodnocení nabídek, které jsou obsaženy ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Zdroj: Portál VZ